Tietosuojaseloste Laadittu: 22.12.2020 Tietosuoja-asetus(2016/679)

REKISTERIN NIMI Hyrkin Navetta / Kati Saikka tmi
Y-tunnus: 2264499-0

REKISTERINPITÄJÄ Kati Saikka p. 040 504 5989

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ Kati Saikka p. 040 504 5989

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot Tapahtumatiedot Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot Rekisteröidyn itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Asiakkaan antamat tiedot

TIETOJEN LUOVUTUS Kati Saikka p. 040 504 5989 luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

TIETOSUOJASELOSTE Tietosuoja-asetus(2016/679) REKISTERIN SUOJAUS Rekisteriä käyttävät vain Kati Saikka p. 040 504 5989 Jari Saikka p. 040 833 4013 Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.